Optagelse og priser

OPTAGELSE OG PRISER

 

SKOLESTART AUGUST 2017

 

Der er ledige pladser i 0. klasse med skolestart i skoleåret 2017/2018 samt enkelte ledige pladser på de øvrige klassetrin.

 

Kontakt os for nærmere information, for et besøg inden skolestart og eventuel forsamtale på skolen med skoleleder og/eller lærere.

 

Forventninger til elev, forældre og lærere

 

-Skolens kultur bygger på levende fællesskaber forankret i ansvar for fælles opgaver, medbestemmelse, mangfoldighed, frihed til at ytre sig og pligten til at lytte til andre.

 

-Skolens dagligdag kendes på nærhed, gensidig respekt, rummelighed, venskab og ligeværd.

 

-Skolen møder forældrene i et tillidsfuldt og forpligtende samarbejde om ansvaret for barnets undervisning og opdragelse.

 

-Skolens elever, medarbejdere og forældre er deltagere i skolens liv og udvikling.

 

- Alle (forældre, elever, medarbejdere) forventes at bidrage aktivt i at skabe og vedligeholde en god og attraktiv skole med et godt socialt liv.

 

- Eleverne skal gennem undervisningen inddrages i driften af skolen, således at de føler sig som en vigtig brik i skolens eksistens f.eks. ved at bidrage til at lave skolemad, vedligeholde fællesarealer, nytænkning i udvikling af skolen osv.

 

-Skolen kendes ved, at der er kort vej fra idé og problem til initiativ og handling.

 

Arbejdsdage (obligatoriske):

Første lørdag efter påske og sidste lørdag i august hvert år er faste arbejdsdage på skolen. Forældre bedes derfor på forhånd reservere disse datoer. Det er obligatorisk at deltage mindst en af dagene.

 

2017:

Lørdag den 22. april.

Lørdag den 26. august.

 

 

 

Opskrivning:

 

Opskrivningsblanket sendes underskrevet til:

Louise Schou Thygesen

Karrebækstræde 10

4736 Karrebæksminde

Mrk: "Privatskole"

 

eller pr. e-mail info@karrebaeksminde-privatskole.dk

 

Samtidig indbetales opskrivningsgebyr (se blanket).

 

Når beløbet er synligt på vores konto og indmeldelsespapirerne er modtaget, vil I modtage en bekræftelsesmail.

 

Optagelse:

Skolen har prioriteret optag, hvilket betyder at elever optages ud fra følgende:

- Opskrivningstidspunkt

- Søskende har fortrinsret

- Ligelig fordeling af drenge/piger i klasserne

 

Opstart: Inden opstart inviteres hver enkelt elev sammen med sine forældre til en personlig samtale.

Formålet: At lære eleven at kende (styrker/svagheder), hvordan vi bedst hjælper eleven fra start og forventningsafstemning. Desuden løbende dialog om trivsel og faglighed.

 

For 0. klasse prioriteres desuden skoleudsatte børn og evt. omgængere først.

 

Skoleledelsen kan afvise optagelse af et barn, hvis det vurderes at barnets adfærd ikke kan varetages på skolen, og/eller hvis barnet vurderes at ville have bedre mulighed for udvikling under de forhold, som folkeskolen kan tilbyde, herunder de tilbud, som kommunen yder til folkeskoler og som ikke ydes til privatskoler.

 

Udmeldelse:

Udmeldelse af skole: Løbende måned + 3 måneder.

Udmeldelse af SFO: Løbende måned + 1 måned.

 

Priser:

Skolepenge pr. 1. november 2016.

Pr. måned kr. 1.200,- i 12 mdr.

Søskenderabat: 2. barn 25%, 3. barn (eller flere) 50 %.

 

OBS: Priserne indeksreguleres pr. 1 januar 2018.

Pr. måned kr. 1260 kr. i 12 måneder

 

Opskrivning pr. elev udgør kr. 500,- første år.

Følgende år opkræves kr. 200,- for at forblive på vente/opskrivningsliste. Beløbet opkræves pr. 1. september hvert år.

 

Forudbetaling Forudbetalingen udgør 3 måneders skolepenge og dækker de sidste 3 mdr.´s skolepenge - uanset om der opnås friplads eller ej. Idet forudbetaling ikke er et depositum, men en sikkerhed for betaling af de sidste 3 måneders skolepenge, kan forudbetalingen ikke refunderes i forbindelse med udmeldelse af eleven.

 

Mad ordning (obligatorisk). OBS:Forventes opstartet i skoleåret 2017/18.

Pr. måned kr. 500,- Madordningen er obligatorisk. Med madordningen ønsker vi at sikre, at eleverne tilbydes varieret, sund mad baseret på lokale og så vidt muligt økologiske råvarer.

 

OBS: Priserne indeksreguleres pr. 1 januar 2018.

Pr. måned kr. 525 kr. i 12 måneder

 

SFO 'Myggen':

SFO: kr. 500,- pr. mdr. i 12 mdr.

Vi opfordrer til at alle elever til og med 3. klasse benytter SFOen, da der vil være spændende aktiviteter, som styrker fællesskabet.

 

OBS: Priserne indeksreguleres pr. 1 januar 2018.

Pr. måned kr. 525 kr. i 12 måneder

 

Fripladstilskud:

Skolen yder 50 %-friplads tilskud til max. 10 % af skolens elever baseret ud fra husstandsindkomsten. Yderligere regler for ansøgning om dette tilskud fremgår af ansøgningsskema - se under punktet 'Ansøgning om friplads'.

 

Ansøgning om friplads

Formål

Fripladstilskuddet er en elevsocial ydelse, som er med til at sikre forældre mulighed for at lade deres børn undervise i en fri grundskole gennem tilskud til nedbringelse af skolepenge.

 

Fordeling af fripladstilskud

Der findes to typer fripladstilskud.

1) TIlskud efter gældende regler fra fordelingssekretariatet - forældre skal selv søge herom.

2) Skolens eget fripladstilskud: Hvert år vil max 10% af Karrebæksminde Privatskoles elever have mulighed for at søge en halv friplads. Det vil være husstands-indkomsten, som er afgørende for hvem som modtager dette tilskud.

 

Hvert år skal man genansøge om fripladstilskuddet. Elever som tidligere har fået halv friplads og hvor husstandsindkomsten ikke er øget, vil have førsteret. Kontakt skolens sekretær for nærmere information.